Friendly Japan

For overseas

For overseas

About us

We, "Friendly Japan" introduce Japanese companies to the skilled workers from overseas who match the companies' individual needs and support the prospective employees to get appropriate visa in order to work in Japan, for example as "Engineer", "Specified Skilled Worker", and "Technical Intern Trainee".

Look for job in Japan?

- In order to learn specific skill and experience in Japan under the status of "Technical Intern Trainee", we accept the trainees from Viet Nam and Myanmar through our partner companies which licensed as the employment agency by each country's appropriate government. If you are interested in, please contact us and we will offer you our partner company in your country.

- If you graduated or expect to graduate from the university or a technical college in Japan and look for job in Japan, please contact us directly.
- If you graduated or expect to graduate from the university outside of Japan and look for job in Japan, please contact us directly.
- If you want to work as "Specified Skilled Worker", please contact us directly.

Đối với nước ngoài

Về phía chúng tôi

Chúng tôi, Nghiệp đoàn FRIENDLY JAPAN, Chúng tôi giới thiệu những người lao động nước ngoài có công nghệ phù hợp với nhu cầu của từng công ty, từng xí nghiệp của Nhật Bản..Chúng tôi cũng hỗ trợ việc làm thị thực cho nhân viên đã tuyển chọn (ví dụ: kỹ sư, thực tập sinh kĩ năng đặc định và thực tập sinh kĩ năng).

Gửi đến những bạn muốn làm việc tại Nhật Bản

- Thực tập sinh kỹ thuật đến từ Việt Nam và Myanmar. Sau khi liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ giới thiệu cho công ty phái cử Việt Nam hoặc Myanmar mà chúng tôi có liên kết.
- Nếu bạn đã tốt nghiệp hoặc đang có kế hoạch chuẩn bị tốt nghiệp từ một trường đại học hoặc trường dạy nghề ở Nhật Bản, xin vui lòng liên hệ trực tiếc với chúng tôi.
- Nếu bạn đã tốt nghiệp từ một trường đại học ở nước ngoài hoặc có kế hoạch tốt nghiệp, thì cũng xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.
- Vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi nếu bạn mon muốn có một công việc với diện thực tập sinh kỹ năng đặc định.

နိုင်ငံရပ်ခြားအတွက်

ြန္ေတာ္တို႕ွင့္ပတ္သ ္ျပီး

ြန္ေတာ္တို႔ "FRIENDLY JAPAN"သည္ဂ်ပန္ိုင္ငံလုပ္ငန္းမ်ားသို႕လုပ္ငန္းအသီးသီး၏လိုအပ္ခ် ္မ်ားွင့္  ို ္ညီသည့္နည္းပညာရွိသည့္ိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ိုမိတ္ဆ ္ေပးသည့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါသည္။ထုိ႕အျပင္အလုပ္ခန္႔ရန္ရည္ရြယ္ထားသည့္အလုပ္သမားမ်ား၏အလုပ္ဗီဇာ (ဥပမာ-အင္ဂ်င္နီယာ၊အထူး  ြမ္း ်င္နည္းပညာွင့္လ ္ေတြ႕နည္းပညာသင္တန္း)မ်ား၏လုပ္ေဆာင္မမ်ားွင့္ပတ္သ ္ျပီး ူညီေပးလွ် ္ရွိပါသည္။

ဂ်ပန္ိုင္ငံတြင္အလုပ္လုပ္ရန္ဆရွိသည့္သူမ်ားထံသို႕

. လ ္ေတြ႕နည္းပညာသင္တန္းသားမ်ား ိုဗီယ ္နမ္ိုင္ငံွင့္ျမန္မာိုင္ငံတို႕မွေခယူလွ် ္ရွိပါသည္။
ေဆြးေြးတိုင္ပင္ျပီးေနာ ္ ြန္ေတာ္တို႔ွင့္အတူလုပ္ငန္းအတူပူးေပါင္းေဆာင္ရြ ္သည့္မဟာမိတ္လုပ္ငန္း
အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ဗီယ ္နမ္ိုင္ငံွင့္ျမန္မာိုင္ငံေစလတ္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ိုမိတ္ဆ ္ေပးပါသည္။
. ဂ်ပန္ိုင္ငံတြင္းတ သိုလ္ွင့္ဂ်ပန္ဘာသာေ ်ာင္းမ်ားမွဘြဲ႕ယူထားသည့္သူမ်ားွင့္ဘြဲ႕ယူရန္ေစာင့္ဆိုင္း
ေနသည့္သူမ်ားတို ္ရို ္ေမးျမန္းတိုင္ပင္ေဆာင္ရြ ္ပါ။
. ျပည္ပတ သိုလ္မ်ားမွဘြဲ႕ယူထားသည့္သူမ်ားွင့္ဘြဲ႕ယူရန္ေစာင့္ဆိုင္းေနသည့္သူမ်ားတို ္ရို ္ေမး
ျမန္းတိုင္ပင္ေဆာင္ရြ ္ပါ။
. အထူး ြမ္း ်င္နည္းပညာ ိုစိတ္ှင္စားသည့္သူမ်ားတို ္ရို ္ေမးျမန္းတုိင္ပင္ေဆာင္ရြ ္ပါ။